DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole Samorządowe Nr 76 „ Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole76.pl

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016-12-20

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać  standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej:ps76@um.bialystok.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 13 733.Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” zlokalizowane jest przy ulicy Różanej 19 w Białymstoku ( kod pocztowy 15-669)

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Różanej.

Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ulicy Różanej. Do trzech wejść prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do głównego wejścia do przedszkola znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się po prawej stronie korytarza głównego przedszkola.

W budynku nie ma windy ani pochylni.

W budynku nie ma platformy.

W budynku nie dostępne są informacje głosowe.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem dostępny jest parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce niedostępny jest tłumacz języka migowego.

 


 

raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_2021.pdf