Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”

 

Nr sprawy:PS76.2.21.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający: Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w Białymstoku

tel. 85 66 13 733

e-mail: ps76@um.bialystok.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„ Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w 5 salach dydaktycznych i holu przedszkola”.

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie wyposażenia sali i drzwi, zabezpieczenie folią, uszczelnienie, by kurz i pył nie wydostawał się z pomieszczenia;  cyklinowanie oraz prace naprawcze podłogi oraz lakierowanie parkietu w 5 salach dydaktycznych oraz na holu głównym przedszkola; lakier o podwyższonej odporności na ścieranie posiadający atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w przedszkolach.

2. Termin wykonania zamówienia: 1.07.2021 – 30.07.2021r.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30.07.2021r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”, ul. Różana 19

 tel. 85 66 13 733

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Ewa Sochor- dyrektor przedszkola

- Teresa Sławińska- gł. księgowy

- Janina Owdziej- st. intendent

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- ofertę wykonawcy,

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

- oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie pomiarów i oceny powierzchni przewidzianej do renowacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Najniższej ceny – Cena-80%

- okres udzielanej gwarancji – 20%

8.Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 7.05.2021r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” w kancelarii przedszkola osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: ps76@um.bialystok.pl

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.05.2021r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

W załączeniu:

  1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

 

 

 

..................................................

podpis osoby przygotowującej

…………., dnia ……………………….

 

 

 

…………………………………………….

podpis zamawiającego

 

 Załączniki: