Przedszkole Samorządowe nr 76 Na Zielonych Wzgórzach w Białymstoku

II edycja Konkursu
dla Rodziców/Opiekunów
,,Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

Cele:

·        Uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie na korzyść rozwoju dzieci;

·        Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka;

·        Wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabaw fundamentalnych;

·        Zwiększanie efektywności pracy z dzieckiem;

·        Prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe;

·        Przygotowanie dzieci do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągniecie gotowości szkolnej
we wszystkich sferach rozwojowych;

·        Czerpanie radości zadowolenia z zabawy z własnym dzieckiem;

·        Zwiększenie umiejętności wychowawczych i edukacyjnych rodziców.

Warunki uczestnictwa:

1.      Konkurs adresowany jest do Rodziców i Opiekunów oraz dzieci 3-letnich, uczęszczających do Przedszkoli Samorządowych Miasta Białegostoku realizujących Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli.

2.      Rodzice/Opiekunowie wspólnie z dziećmi przygotowują prezentacje w formie albumu, kroniki lub pamiętnika z prezentacja ,,Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”, czyli sposoby wspólnych zabaw dziecka i jego rodziców w domu z wykorzystaniem programu Zabaw Fundamentalnych.

3.      Konkurs będzie trwał od 1 listopada 2013r. do 30 kwietnia 2014r.

4.      Prace Rodzice będą zobowiązani złożyć do 30 kwietnia 2014r.w swoich placówkach.

5.      Do maja 2014r., w każdej placówce biorącej udział w programie zostaną powołane Komisje Konkursowe, które wyłonią najbardziej aktywnych rodziców w realizacji Zabaw Fundamentalnych z dziećmi w domu, w oparciu o złożone prace.

6.      Komisje z każdego przedszkola wyłoni 2 prace rodzin, w których najefektywniej przebiegła realizacja projektu Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli.

7.      Listy wyłonionych laureatów w poszczególnych placówkach zostaną ogłoszone po posiedzeniach poszczególnych komisji na tablicy ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach. Poszczególne komisje do 20 maja 2014r. są zobowiązane przesłać informacje o laureatach wraz z ich pracami, do koordynatora projektu Małgorzaty Muszyńskiej.

8.      Wytypowani przez placówki laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które wręczone zostaną na Kongresie Podsumowującym w czerwcu 2014r.

 

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku- Koordynator ,,Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli”- Małgorzata Muszyńska- Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31

Współorganizatorzy:

1.      Fundacja Instytutu Nowoczesnej Edukacji w Warszawie

2.      Przedszkole Samorządowe Nr 51 ,,Przyjazne” w Białymstoku

3.      Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku
zf

góra strony  

Przedszkole Samorządowe nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku  | opracowanie:Dorota Gaszyńska  | wykonanie:pablo  | (hosted on uti.pl)